Menu Sluiten

Privacy beleid De Zwart Voetreflexmassage en Coaching

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting vanuit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). In uw dossier komen aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Gegevens afkomstig van de huisarts of andere zorgverleners, die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling, verstrekt u zelf aan mij. 

Uw privacy

Ik hecht veel belang aan uw privacy en doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dat betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als enige toegang heb tot uw dossier
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb
 • alle gegevens verwerk conform de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • mijn cliëntenregistratie heb aangemeld bij het college Bescherming Persoonsgegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor onderstaande doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens op de factuur

Op de factuur staan uitsluitend gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar vereist zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Behandelcode en aard van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling reflexzonetherapie’ of ‘natuurgeneeskundig consult’
 • Kosten van de behandeling

Na het afronden van de behandelingen wordt uw dossier, conform de wettelijke termijn, nog 20 jaar bewaard.

Cookies of vergelijkbare techieken

De Zwart Voetreflexmassage en Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
De hosting van de website wordt verzorgd door Strato AG (www.strato.nl). Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel de werking van de website verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt) zijn geen persoonsgegevens. Er worden geen identificeerbare of herleidbare persoonsgegevens verzameld of opgeslagen.

Uw AVG-privacy rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten waarvan u gebruik kunt maken. Zo heeft u recht op inzage, om ‘vergeten te worden’, correctie en aanvulling. Ook kunt u mij verzoeken om uw gegevens aan een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Daarnaast staat het u vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. In sommige gevallen kunnen de gegevens pas worden vernietigd na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn. De Zwart Voetreflexmassage en Coaching maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Dit zijn besluiten die door programma’s of computersystemen worden genomen, zonder tussenkomst van De Zwart Voetreflexmassage en Coaching. Heeft u een verzoek dan kunt u dit sturen naar dezwartvoetreflexmassage@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, verzoek ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.

Tevens wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Zwart Voetreflexmassage en Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dezwartvoetreflexmassage@gmail.com.

Wijzigingen in het privacy beleid

De Zwart Voetreflexmassage en Coaching behoudt zich te allen tijde het recht voor om het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik eerder uw gegevens heb verwerkt, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.